disclaimer

Lybover bv stelt op deze internetsite informatie voor met betrekking tot haar organisatie, haar werkterrein en de materies waarvoor zij bevoegd is. 

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de website van Lybover bv geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid. Lybover bv behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op om het even welk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie op de website te plaatsen. 

Door gebruik te maken van deze website verbindt de gebruiker er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. De gebruiker verbindt er zich meer in het bijzonder toe :

De verstrekte informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.

Geen gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, of op welke wijze ook minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

De website niet te gebruiken op een zodanige wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Disclaimer

Lybover bv stelt alles in het werk opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en up-to-date zou zijn. Door de snelle evolutie van de behandelde materie is het echter altijd mogelijk dat gegevens achterhaald zijn. Lybover bv wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van beslissingen of handelingen, genomen op basis van onjuiste, niet-geactualiseerde of onvolledige gegevens van de website, af. 

De toepasbaarheid van de gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus. De op deze site meegedeelde informatie is geen juridisch of professioneel advies. Informatie vervangt geen advies of bijstand in concrete gevallen. De bezoeker van de website blijft dan ook volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens. Lybover bv wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van het gebruik van de website af. 

Lybover bv wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade voortvloeiend uit de verwijzingen naar andere sites of uit de verbinding ermee af. Lybover bv heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s geen zeggenschap en is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het enkele feit van het plaatsen van links door Lybover bv houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze website of webpagina’s. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eventueel user ID en paswoord. Bijgevolg wordt aangeraden het paswoord niet aan derden mee te delen. 

Lybover bv kan niet garanderen dat de site niet onderhevig is aan onderbrekingen of technische storingen.

Auteursrechten

Deze internetsite, de logo’s en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel van of geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze ook is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toelating van Lybover bv. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, presentatie, aanpassing, verdeling of gebruik voor commerciële doeleinden van informatie en logo’s is verboden. Inbreuken op het auteursrecht kunnen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. 

De geschreven en voorafgaande toelating van Lybover bv is noodzakelijk om in een andere site een hyperlink naar de site van Lybover bv in te voegen.