privacy policy

Privacybeleid

Bescherming van de persoonsgegevens nav AVG*

Gegevensbescherming

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene bezoekgegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s, bestelde artikelen, gedownloade informatie, … van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en emails) te kunnen verbeteren.

E-mailadressen en persoonlijke data

We gebruiken een e-mailadres en andere data alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor voorafgaande toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken en de gegevens zijn altijd in te zien / aan te passen / te verwijderen via info@lybover.be of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar deze Algemene voorwaarden en Cookie- & Privacybeleid. We verstrekken geen e-mailadressen en data aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die je vrijwillig via onze site of op een andere manier aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. De door jouw opgegeven persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mochten we jouw informatie willen gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, dan zullen we je hierover vooraf inlichten. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om tijdig bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van persoonsgegevens. Op verzoek verlenen we onze klanten, prospecten, leveranciers en andere relaties inzage in alle informatie die we over hen vastleggen. Hieronder wordt mede verstaan de mogelijkheid om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden, waaronder dit privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen via info@lybover.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

* Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement d.d. 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.